*

thuở đầu thùng đầu tiên có không ít hơn thùng sản phẩm nhị 5 lkhông nhiều dầu. Sau lúc bán sinh hoạt thùng trước tiên 5 l với thùng vật dụng nhị 10 l sinh hoạt thùng máy nhì thì số dầu sinh sống thùng đồ vật haibởi 3/5 số dầu sống thùng đầu tiên . Tính số dầu sống mỗi thùng ban đầu .

Bạn đang xem: Một cửa hàng có ba thùng dầu,thùng thứ nhất đựng 9,7 lít,thùng thứ


*

Lúc đầu thùng trước tiên có rất nhiều hơn thùng sản phẩm công nghệ hai là 5 lít dầu. Người ta đã phân phối đi 10 lít dầu ở thùng thứ hai với 5 lít dầu sinh hoạt thùng đầu tiên. Hiện nay số lít dầu sinh hoạt thùng đồ vật hai bằng 3/5 số lkhông nhiều dầu làm việc thùng đầu tiên. Hỏi thuở đầu mỗi thùng có từng nào lít dầu?


*

lúc đầu thùng thứ nhất có không ít rộng thùng trang bị nhì là 5 l dầu. tín đồ ta vẫn buôn bán đi 10 l dầu ngơi nghỉ thùng đồ vật hai cùng 5 l dầu làm việc thùng trước tiên. lúc này số l dầu sống thùng trang bị nhì bằng 3/5 số l dầu sinh sống thùng trước tiên.hỏi thuở đầu từng thùng có bao nhiêu l dầu


Sau khi da ban di , thung thu nhat teo nhieu hon thng thu nhì la : 5+(10-5)=10 lit

Hieuso phan bang nhau la : 5-3=2 phan

Thung thu nhat teo so lit dau la : 10:2x5+5=30 lit

Thung thu hai teo so lit dau la : 30-5=25 lit 

DS: thung thu nhat : 30 lit

thung thu hai : 25 lit


Trước khi thùng đầu tiên nhiều hơn thùng sản phẩm công nghệ hai là 5 lkhông nhiều dầu. Người ta đang cung cấp đi 10 lkhông nhiều dầu sinh hoạt thùng sản phẩm công nghệ hai và 5 lkhông nhiều dầu làm việc thùng đầu tiên. Trong thời điểm này số lít dầu sống thùng thứ hai bằng 3/5 số lkhông nhiều dầu ngơi nghỉ thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu từng thùng có bao nhiêu lkhông nhiều dầu?. Thùng 1.... Thùng 2....


Trước khi thùng trước tiên có rất nhiều rộng thùng lắp thêm hai là 25 lít dầu. Người ta sẽ chào bán đi 10 lít dầu sống thùng vật dụng nhì và 5 lkhông nhiều dầu ngơi nghỉ thùng trước tiên. Lúc này số lkhông nhiều dầu làm việc thùng thiết bị nhị bởi 3/5 số lít dầu sinh sống thùng thứ nhất. Hỏi thuở đầu từng thùng bao gồm bao nhiêu lkhông nhiều dầu ?


ban đầu thùng trước tiên có tương đối nhiều hơn thùng thứ 2 là 5 l dầu . tín đồ ta vẫn chào bán đi 10 l dầu ở thùng sản phẩm công nghệ nhị và 5 l dầu sinh hoạt thùng đầu tiên . lúc này số l dầu nghỉ ngơi thùng thứ 2 bởi 3/5 số l dầu sống thùng thứ nhất . hỏi ban đầu từng thùng gồm từng nào l dầu


Sau Lúc đang cung cấp đi, thùng trước tiên có tương đối nhiều rộng thùng thiết bị nhì là:

5 + ﴾10 ‐ 5﴿ = 10 ﴾lít﴿

Hiệu số phần đều nhau là:

5 ‐ 3 = 2 ﴾phần﴿

Thùng thứ nhất gồm số l dầu là:

10 : 2 x 5 + 5 = 30 ﴾lít﴿

Thùng vật dụng nhị có số l dầu là:

30 ‐ 5 = 25 ﴾lít﴿

Đáp số :30l

25l


LÚC ĐẦU THÙNG THỨ NHẤT CÓ NHIỀU HƠN THÙNG THỨ HAI LÀ 5 LÍT DẦU.NGƯỜI TA ĐÃ BÁN ĐI 10 LÍT DẦU Tại THÙNG THỨ HAI VÀ 5 LÍT DẦU Ở THÙNG THỨ NHẤT.

LÚC NÀY SỐ LÍT DẦU Tại THÙNG THỨ HAI BẰNG 3/5 SỐ LÍT DẦU Ở THÙNG THỨ NHẤT.HỎI LÚC ĐẦU MỖI THÙNG CÓ BAO NHIÊU LÍT DẦU ?

TRẢ LỜI : THÙNG THỨ NHẤT CÓ SỐ LÍT DẦU LÀ :.....lít

THÙNG THỨ HAI CÓ SỐ LÍT DẦU LÀ :.....lít

CÓ PHÉPhường TÍNH , LỜI GIẢI ĐẦY ĐỦ TỚ MỚI TICK ĐÓ NHA


ban sơ thùng trước tiên có không ít rộng thùng máy hai 5 lkhông nhiều dầu . Người ta vẫn chào bán đi 10 lít dầu sống thùng nhị cùng 5 lít dầu ngơi nghỉ thùng một . Hiện giờ số lít dầu sinh hoạt thùng thứ 2 bởi 3/5 số lkhông nhiều dầu sinh sống thùng 1 Hỏi lúc đầu từng thùng gồm bao nhiêu lkhông nhiều dầu ?


Có 2 thùng dầu ,thùng trước tiên đựng nhiều hơn thế nữa thùng lắp thêm hai 32l dầu. Sau khi đem sống thùng vật dụng hai 7l dầu thì số dầu còn sót lại ngơi nghỉ thùng đồ vật nhị bởi 2/5 số dầu ở thùng trước tiên. Hỏi ban đầu thùng đồ vật nhì đựng bao nhiêu lkhông nhiều dầu.


Sau Lúc kéo ra 7 lkhông nhiều thì thùng trước tiên hơn thùng thứ nhì là :

32 + 7 = 39 ( lkhông nhiều )

Thùng sản phẩm hai đựng lúc đầu là :

39 : ( 5 - 2 ) x 2 + 7 = 33 ( lít )


Sau Khi rước ở thùng trang bị nhì 7 lít dầu thì thùng thứ nhất nhiều hơn nữa thùng đồ vật nhì số lít dầu là:

32 + 7 = 39 (lít)

Coi số lít dầu sót lại ngơi nghỉ thùng nhị là 2 phần, của thùng thứ nhất là 5 phần

Hiệu số phần đều nhau là: 5 - 2 = 3 phần

Số lkhông nhiều dầu còn lại vào thùng thiết bị nhì là: 39 : 3 x 2 = 26 (lít)

Số lkhông nhiều dầu ban sơ thùng đồ vật hai đựng là: 26 + 7 = 33 (lít)

ĐS:..


giải

sau thời điểm rước sinh sống thùng trang bị hai 7 lkhông nhiều dầu thì thùng trước tiên nhiều hơn thế thùng sản phẩm hai số lkhông nhiều dầu là:

32 + 7 = 39 (lít)

hiệu số phần đều bằng nhau là:

5 - 2 = 3 phần

số lít dầu sót lại trong thùng máy nhị là:

39 : 3 x 2 = 26 (lít)

số lkhông nhiều dầu ban sơ thùng vật dụng nhị đựng là:

26 + 7 = 33 (lít)

Đáp số:..............

Xem thêm: Kem Collagen Sữa Non Có Phải Kem Trộn Không, Kem Trắng Da Bạn Đang Dùng Có Phải Là Kem Trộn

P/s tìm hiểu thêm nha


ban đầu thùng thứ nhất có khá nhiều rộng thùng thiết bị nhị là 5 lkhông nhiều .Người ta sẽ buôn bán đi 10 lít dầu làm việc thùngđồ vật hai cùng 5 lkhông nhiều dầu sống thùng trước tiên .Lúc bấy giờ số dầu sinh sống thùng trang bị nhị bằng 3/5 số lít dầu sinh sống thùng trước tiên .Hỏi lúc đầu từng thùng có bao nhiêu lít?

Quý Khách như thế nào nhanh đúng bản thân cho 1 tick


Sau Khi fan ta phân phối thùng thứ nhất nhiều hơn thế nữa thùng thứ 2 là :

5+5=10

Sau lúc bán thùng thứ nhất còn số l dầu là :

10:<5-3>x5=25

Số dầu lúc đầu của thùng lần đầu là:

25+5=30

Số dầu ban sơ của thùng thứ hai là:

30-5=25

 đs:t1:30 lít

T2:25 lít

Mình vấn đáp nkhô hanh nhất nè 

nếu đúng thì k


sau thời điểm đang phân phối đi, thùng đầu tiên có rất nhiều rộng thùng đồ vật hai là :

5 + ( 10 - 5 ) = 10 (lít)

hiệu số phần đều nhau là :

5 - 3 = 2 (phần)

thùng đầu tiên bao gồm số lít dầu là :

10 : 2 x 5 + 5 =30 (lít)

thùng dầu vật dụng nhị có số lít dầu là :

30 - 5 = 25 (lít)

đáp số :...

k bản thân nha


Sau khi đang chào bán đi, thùng trước tiên có rất nhiều hơn thùng sản phẩm hai số lkhông nhiều dầu là:

5+(10-5)=10 (lít dầu)

Hiệu số phần đều nhau là:

5-3=2 (phần)

Thùng đầu tiên có số lít dầu là:

10:2x5+5=30 (lkhông nhiều dầu)

Thùng đồ vật hai bao gồm số lkhông nhiều dầu là:

30-5=25 (lkhông nhiều dầu)

Đáp số: Thùng trước tiên có: 30 lkhông nhiều dầu

Thùng vật dụng hai có: 25 lkhông nhiều dầu